FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण

आगामी आ.व ७९/८० का लागी बेरोजगार सुचिकरण सम्बन्धमा

शाखा तथा इकाइहरुको कार्यविवरण

गाउँ सभामा उपस्थिति को लागि आमन्त्रण सम्बन्धमा

अन्तिम लेखा परिक्षण

आलु पकेट क्षेत्रको साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा

काठेखोला गाउँपालिका कृषि तथा पशु साझेदारी कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा

लेखा परिक्षणको लागि दरखास्त आव्हानको सुचना

लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

Pages