FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- योजना तथा परियोजना
सेवा समयः- योजनाको प्रकृति र दुरि अनुसार ३ देखि१५ दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/इन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- काठेखोला गाउँपलिका
सेवा शुल्कः- निसुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)समितिको प्रबिधिक सहयोग माग र लागत अनुमानका लागि आधिकारिक निर्णय सहितको पत्र
२)स्वीकृत योजनाहरुको विवरण(नाम ,कार्यन्वयन हुने स्थान,स्रोत ,विनियोजित बजेट)

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- काठेखोला गाउँपलिका
सेवा शुल्कः- निसुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)खाता संचालन/बन्दका लागि खाता संचालन गर्ने पदाधिकारीहरुको नमुना दस्तखत कार्ड
२)समितिको निर्णय
३)निबेदन
४)वडाको सिफारिस

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- काठेखोला गाउँपलिका
सेवा शुल्कः- निसुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२)प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिस

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक बिकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- काठेखोला गाउँपलिका
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) सम्बन्धित वडाको सिफारिस
३) आवश्यकताअनुसारको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र नागरीता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक बिकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- काठेखोला गाउँपलिका
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१)संस्थाको प्रगति प्रतिबेदन
२)लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
३)कर चुक्ता प्रमाणपत्र सहितको निवेदन

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक बिकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- काठेखोला गाउँपलिका
सेवा शुल्कः- १०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) संस्थाको विधान एक प्रति
३) सम्बनधित वडाको सिफारिस
४) संस्थाका पदाधिकारीहरुको नागरीता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
५) कार्यसमिति गठन निर्णयको प्रतिलिपी

Pages